اخذنمایندگی لاستیک بریجستون

شرایط عمومی، اختصاصی و روش اخذ نمایندگی لاستیک بریجستون چگونه است؟ برای ثبت نام و در خواست اخذ نمایندگی و اطلاع از شرایط آن از چه منبعی می توان کمک گرفت؟
برای اخذ نمایندگی لاستیک ماشین بریجستون مراجعه به اداره ثبت شرکتها توسط شخص حقیقی یا حقوقی و یا ازطریق یک شرکت ثبتی لازم می باشد.

کلیه مدارک باید به واحد پذیرش تاسیس تحویل داده شود و یک رسید دریافت گردد و بعد از مرحله کارشناسی و صحت اطلاعات، پیش نویس آگهی تاسیس نمایندگی شرکت خارجی صادر می شود.

تعیین نام دارای اهمیت است.عبارت نمایندگی یاشعبه حتما”بایدذکرشودوتمامی وجوه وهزینه هاپرداخت گردند.