بذر یونجه و رفع سر درد طولانی

بر اساس بازار مورد نظر یا استفاده از یونجه و بر اساس پتانسیل زمستانی سایت، در مورد گنجاندن چمن تصمیم گیری کنید.

اگر برای استفاده در لبنیات یا فروش به یک گیاه مکعبی در نظر گرفته شده است، بذر یونجه خالص را بکارید.

برای چرا، گوشت گاو یا اسب، مخلوط یونجه و علف بهترین است.

در سایت هایی که محتوای خاک رس بالایی دارند، مخلوط کردن یونجه و علف توصیه می شود.

مدیریت صحیح می تواند به پرورش دهندگان میسوری اجازه دهد تا توده ی مولد یونجه را برای پنج سال یا بیشتر حفظ کنند.

برنامه سالانه باروری و مدیریت مناسب برداشت از عوامل اصلی تعیین کننده بهره وری و طول عمر توده هستند.

حشرات، بیماری ها و علف های هرز مشکلاتی هستند که می توانند عملکرد و طول توده را کاهش دهند.

بیشتر بذرهای یونجه در ابتدا 15 بوته یا بیشتر در هر فوت مربع دارند.

با بالا رفتن سن غرفه، برخی از گیاهان می میرند و گیاهان باقی مانده پخش می شوند تا فضا را اشغال کنند.

تحقیقات MU نشان می دهد که توده های خالص با سه یا بیشتر بوته در هر فوت مربع می توانند بهره وری بالا را حفظ کنند.

مخلوط یونجه و علف می تواند بهره وری را تنها با دو بوته یونجه در هر فوت مربع حفظ کند.

کاربرد سالیانه فسفر، پتاس، بور و گاهی آهک برای حفظ توده های قوی و مولد ضروری است.

برای جلوگیری از کمبودهای تغذیه ای، کود را هر سال طبق آزمایش خاک بکار ببرید.

تحقیقات میسوری نشان داده است که حتی توده های یونجه 6 تا 10 ساله می توانند سه یا بیشتر بوته در هر فوت مربع داشته باشند و با پیروی از یک برنامه لقاح مناسب سالانه، عملکرد یونجه بالایی تولید کنند.

کوددهی فسفر در توده‌های ایجاد شده، گیاهان را سرزنده نگه می‌دارد به طوری که می‌توان عملکرد بالا را در طول زمان حفظ کرد.

استفاده از فسفر منجر به ایجاد یک تا دو بوته بیشتر در هر فوت مربع و تقریباً دو برابر تعداد ساقه در هر بوته پس از پنج سال در مطالعه شهرستان هاول (جدول 1) شد.

استفاده از پتاس باعث بهبود بقای گیاهان در زمستان و طولانی شدن عمر مفید توده می شود.

در جایی که هیچ پتاس به مدت پنج سال پس از استقرار پوشش داده نشد، تراکم بوته به کمتر از سه بوته در فوت مربع کاهش یافت (جدول 2).

توده‌های یونجه با کمتر از سه بوته در فوت مربع نمی‌توانند عملکرد بالایی داشته باشند و اغلب در معرض افزایش تهاجم علف‌های هرز هستند.