خرید انواع لاستیک ضدپنچری

خریدانواع لاستیک ضدپنچری دربازارکشوروجودداردودارای کیفیت بالایی هستند،یکی ازانواع ومعروفترین لاستیک پنچری ران فلت است که دربسیاری ازخودروهامورداستفاده قرارمی گیرند.
ازمعروفترین لاستیکهای ران فلت میتوان به مدل پوتنزای شرکت بریجستون اشاره کرد.درون لبه این لاستیکهایک طوقی فلزی تعبیه شده،نوع دیگرلاستیک ضدپنچری برای مقاصدنظامی طراحی وساخته شده است که دربرابرگلوله های کلت وکلاش پنچرنمی شوندوهمچنین برای ماشینهای سبک جاده ایی نیزطراحی شده اند.