کارخانه تولیدی لاستیک سنگین

درکارخانه تولیدی لاستیک ماشین بزرگ و سنگین ساختمان تایرازموادشیمیایی،طبیعی ومعدنی مختلفی تشکیل می شودکه هریک درعملکردلاستیک سنگین ونیزدرجریان تولیدآن نقش خاصی راایفامی کنند.

اصلی ترین موادتشکیل دهنده لاستیک سنگین عبارتنداز:کائوچو،دوده،نخ،سیم،محافظت کننده هاوسایرعوامل شیمیایی.درروشی که ازکائوچوسنتزی استفاده می شود لاستیک سنگین تولیدشده بی نهایت نرم وحالت کشسانی دارد.

ازدیگرویژگی منحصربه فرد لاستیک ماشین سواری تولیدشده خود ترمیمی آن است(باافزودن کربن ونیتروژن درترکیب لاستیک وافزایش ایجادپیوندهای هیدروژنی به جای پیوندهای یونی وکووالانس).

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.